نمونه سوال
ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی:

نمونه سوال زبان هشتم ترم اول


 
نمونه سوال
ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٦  کلمات کلیدی:

نمونه سوال زبان هشتم ترم اول


 
کتاب هشتم
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢  کلمات کلیدی:

 student book 8

prospect 1


 
کتاب هفتم
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢۱  کلمات کلیدی:
 
نمونه سوالات پایه هفتم
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠  کلمات کلیدی:

در ادامه مطلب مشاهده فرمایید 

 


 
زبان اول متوسطه(هفتم)
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠  کلمات کلیدی:

لبخندلبخندلبخندلبخندلبخندلبخند


 
lesson plan
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠  کلمات کلیدی:

Daily Lesson Plan

چشمک


 
مواد آموزشی زبان انگلیسی
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

الیت های آموزشی

دلقک


 
ترجمه بعضی از آیات قرآن کریم
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

 

 HOLY QURAN


 
alphabet letters games
ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

 بازی واسلاید سال هفتم(متوسطه اول)   

 


 
آموزش رنگ ها
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱  کلمات کلیدی:

 

colours


 
افعال کمکی
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱  کلمات کلیدی:

 

   there is   &  there are

 


 
آموزش ساعت
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱  کلمات کلیدی:

 

?what time is it

                      

 

 

 


 
( زمان حال ساده ) present simple tense
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٩  کلمات کلیدی:

           

?How do we make the Present Simple Tense    

 

 

                                                                                              


 
کتاب داستان های کوتاه
ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٩  کلمات کلیدی:

 

small library

  


 
بازی با اعداد
ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٩  کلمات کلیدی:

 

numbers                 


 
adverbs of frequency
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۸  کلمات کلیدی:
 
object pronouns
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۸  کلمات کلیدی:
 
:Countable and Uncountable Nouns
ساعت ۳:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۸  کلمات کلیدی:

 

:Countable and Uncountable Nouns


 
simple past tense
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٧  کلمات کلیدی:

simple past tense 


 
Test
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٥  کلمات کلیدی:

  تست درباره حروف تعریف (a- an- the )

  


 
یاد خدا
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٤  کلمات کلیدی:

 

یاد خدا 


 
بازی با حروف واعداد
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۱  کلمات کلیدی:

 GAMES


 
adjective games
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٠  کلمات کلیدی:

 Adjective Games


 
Adjectives
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٠  کلمات کلیدی:

 Adjectives